Blogglisten

Blogger

Artikler

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

« Grunnleggende digitale ferdigheter for elever | Main | Global Forum 2014 »

30.01.14

Comments

Hanne Røising

Har hatt glede av bloggen din - og lurer på; Kjenner du til noe gratis verktøy for å lage selvrettende prøver som er enkelt og brukbart? Jeg har sjekket "Hot potato" - men synes ikke det blir helt slik jeg skulle ønske.
mvh Hanne R

Jan-Arve Overland

Et godt spørsmål. Nei, det gjør jeg ikke. Men jeg skal sende spørsmålet videre i nettverket mitt og se hva som dukker opp.

Jan-Arve Overland

"ITs learning har bra funksjonalitet for slikt, men det hjelper jo selvsagt ikke hvis du er på en Fronterskole?"
Svar fra Nils Håkon Nordberg

Jan-Arve Overland

Det kan du få til med Google Forms og http://www.flubaroo.com/ - har ikke fått testet flubaroo.
Tips fra Torbjørn Frantsen

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

september 2016

må. ty. ons to. fr. la.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30