Blogglisten

Blogger

Artikler

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

« Tilgang til Internett gir plagiering | Main | 40 kart som forklarer verden »

15.01.14

Comments

Marte Blikstad-Balas


Supert blogginnlegg, som unngår å havne på det tabloide nivået "ja/nei -til pc i skolen".

Det er utrolig fine elevinnspill du har fått. De vitner om stor tillit mellom deg og elevene, og også stor selvinnsikt fra elevene. Jeg er helt enig i at å bruke nettet faglig underveis i timene er et kjempeforslag! Og det finnes jo utrolig mange måter å gjøre det.

JaO

Takk for konstruktiv kommentar. Digital kompetanse er jo mediekompetanse hvor elevene ikke bare konsumerer, men også produserer og kritisk vurderer i god Buckingham-ånd. Derfor et det kanskje mer naturlig at nettet brukes faglig i alle medietimene enn i andre fag. Samtidig mener jeg at andre fag har mye å hente fra mediepedagogikken. Til syvende og sist handler det om synet på læring. I et sosiokulturelt syn på læring kommer vi jo til dekket bord på nettet - her kan elevene kommunisere, dele og samhandle på en helt annen måte enn før. Og da blir ikke nettet en trussel.
Jeg reflekterer litt rundt dette på masterbloggen min: http://jao.typepad.com/masterstudiet/refleksjon-etter-30-studiepoeng.html

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

september 2016

må. ty. ons to. fr. la.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30