Blogglisten

Blogger

Artikler

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

« Hvordan finne bilder på nett? | Main | Ukens sitat uke 43 »

25.10.12

Comments

Tom Forsmo

Hei, holder på å ferdigstille plattformen som skal være elevenes personlige læringsnettverk. Plattformen heter gostudyit og er allerede nå tilgjengelig i en veldig begrenset versjon. Her er det meningen at elevene skal dele erfaringer på egen læring og lærerne skal kunne dele hele undervisningsrekker. Du kan lese mer om gostudyit her: igostudyit.wordpress.com evt gå inn på demosiden og lag deg en bruker på gostudyit.com

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

september 2016

må. ty. ons to. fr. la.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30