Blogglisten

Blogger

Artikler

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

« Filmmusikkens funksjoner | Main | Wiki – et verktøy for å styrke elevenes informasjonskompetanse »

14.03.12

Comments

Jon Hoem

Veldig bra, fikk nesten lyst til å oversette til norsk. Skjønt det er jo ikke noe særlig poeng i det.

Jeg har skrevet en del om bruken av Creative Commons (http://fag.webdokumentar.no/fagst/publisering/bilder-med-creative-commons--lisens) og opphavsrett (http://fag.webdokumentar.no/fagst/teori/opphavsrett) på fagsidene til Webdokumentar. I en litt kortere form enn boka, med andre eksempler og med henvisning til norsk lovverk.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

september 2016

må. ty. ons to. fr. la.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30