Blogglisten

Blogger

Artikler

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

« Bett 2012 afternoon tea med Joakim Jardenberg | Main | Krittmannen »

07.02.12

Comments

Marte Kjørstad

Hei, JaO!

Takk for at du deler også! Kunne kanskje legge til at "jo flere som deler, jo flere har!"

Spennande at du bruker sosiale medier i forhold til undervisning! Har elevane dine bloggar? Og har bloggen din elevane som målgruppe? Eller er den meir retta mot andre som jobbar med undervisning? Uansett - spennande!

Jan-Arve  Overland

Takk for positiv tilbakemelding her. Ja, mine elever har egne fagblogger. I den forbindelse har jeg en egen lærerblogg. Denne bloggen her er min egen eksterne harddisk. Her legger jeg inn informasjon som jeg tror jeg har bruk for en eller annen gang. Det er det som er det fine med blogger og andre sosiale verktøy. En kan tagge opp informasjonen for på den måten gjøre det lettere å gjenfinne det en er på jakt etter. Nå er det over 1 200 innlegg på denne bloggen, så det er ikke alltid like lett å finne det en er på jakt etter. At andre har nytte av det jeg skriver er bare en bieffekt av denne bloggingen, men på den måten får jeg jo også delt og jeg drar nytte av de innspill og kommentarene som dukker opp.
Del og du skal få tifold tilbake.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

september 2016

må. ty. ons to. fr. la.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30