Blogglisten

Blogger

Artikler

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

« Nye vilkår for kildekritikken | Main | På jakt etter foto av polarisen »

17.06.11

Comments

hot city

Er personlig ikke noe stor fan av facebook. Er sikkert mye nyttig og konstruktivt ved disse sosiale mediene, men jeg kan ikke annet enn å irritere meg over alle de som bruker disse mediene til å "pimpe" livet sitt. legge ut alt av aktiviteter de driver med til hvilken flott middag de skal spise med den feilfrie utplukkede i kveld osv...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

september 2016

må. ty. ons to. fr. la.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30