Blogglisten

Blogger

Artikler

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

« Sosiale medier – hva gjør vi? | Main | Tekst2null »

04.01.11

Comments

Ragna Tørdal

Takk for nyttige tips! Vi har et intervju på gang med Anders Fagerjord om bloggeren Voe som vi publiserer i februar.

jao

Bra. Har dere tenkt å få plass til siste nytt fra MIK-klasser landet rundt? Det foregår mye spennende elevproduksjoner som kan presenteres. Vi har etablert en egen vimeokanal: http://vimeo.com/groups/kovsmik - og vi er i ferd med å utvikle en egen nettavisløsning sammen med IT-faget på skolen, blant annet.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

september 2016

må. ty. ons to. fr. la.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30