Blogglisten

Blogger

Artikler

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

« Medieåret 2008-2009. Medieutvikling i Norge: Fakta og trender | Main | Ungdomar och Internet »

21.05.10

Comments

Tom Erik

Kjempebra og veldig nyttig. Takk for tipset!

Jeanette Tranberg

Yes - denne likte jeg godt, spesielt sammen med flickrCC: http://flickrcc.bluemountains.net

Kristin Berglid

Hei, dette verktøyet ser helt genialt ut. Kan du skrive litt om hva du gjør når du får opp html-koden i ImageCdr ? Jeg bruker Wordpress som bloggverktøy og der må jeg velge om jeg skal laste opp bilde fra datamskin, URL eller mediabibliotek - men siden dette er en html-kode vil ikke programmet godta den. Ellers er jeg veldig begeistret for http://www.zemanta.com/ hvor jeg som regel finner relevante og lovlige illustrasjoner.

jao

Takk for tipset om Zemanta. De fleste bloggverktøy skal ha muligheten til å publisere i html. Det forbauser meg hvis ikke wordpress har denne muligheten, de andre bloggverktøyene har det.

Kristin Berglid

Ja, muligheten finnes sikkert. Skal høre med noen andre "wordpressere". Programvaren er nok beregnet på folk som er mer hakket mer teknisk interesserte enn meg.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

september 2016

må. ty. ons to. fr. la.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30